د چین او افغانستان په اړه د ښاغلي سفیر لیو جین سونګ د ډیپلوماتیک ماموریت پر مهال دبېلابېلو لیکنو ټولګه